נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הינו הנוהל המלא

1.כללי

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן- "המשרד") רואה חשיבות רבה בצמצום
הפערים בין יישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית לבין יישובי מרכז הארץ.
מטרת נוהל זה לעודד מקומות עבודה חדשים איכותיים "(תעסוקה איכותית.)"
הנוהל פונה לחברות המוכנות לקלוט עובדים חדשים לתעסוקה איכותית להגיש בקשות
לקבלת סיוע מהמשרד. גובה הסיוע שיינתן לכל חברה והתנאים לסיוע הוגדרו בנוהל.
מועד אחרון להגשת בקשות 4/12/2018.

2. עיקרי הנוהל

עקרונות הנוהל:
חברה המתחייבת לקלוט לפחות 5 משרות חדשות למשך 30חודשים, המשרד יקצה לה מענק לצורך השתתפות ברכישת ציוד, ביצוע שיפוץ, הכשרות עובדים והסעות.

תנאי סף:

 • מיקום גאוגרפי: החברה ממוקמת באחד מיישובי הנגב, הגליל או הפריפריה החברתית, או שיוקם סניף באזורים אלו.
 • מחזור כספי:
  נמוך מ – 2.5 מליון ש"ח לא ניתן לגשת במסגרת נוהל זה. –
  מחזור בין 2.5 מלש"ח ל- 100 מלש"ח יש להעמיד ערבות לרשות המשרד בגובה של – 5%
  מסכום המענק שאושר.
  מחזור גבוה מ- 100 מלש"ח התחייבות לתוספת גבוה יותר של עובדים, תקצוב לכל עובד –
  זהה (ללא מדרגות), החברה אינה מקבלת תמיכה ממשרד ממשלתי כלשהו בגין אותה
  פעילות, העמדת ערבות בנקאית בגובה 5% מהמענק המאושר.
 • שכר העובדים הקיימים בחברה:
  לפחות מחצית מהעובדים בחברה (נכון ליום פרסום הנוהל) מרוויחים שכר הגבוה ב- 10%
  ומעלה משכר המינימום במשק, לאורן זמן ובאופן קבוע. לפחות 10% מעובדי החברה מרווחים לכל הפחות את השכר הממוצע במשק לפחות 24
  חודשים לאורך זמן ובאופן קבוע.
 • תעסוקה איכותית:
  גובה השכר: שכר היסוד של העובדים שיקלטו לעבודה יהיה לכל הפחות 8,000 ש"ח לחודש.
  שיעור המועסקים בחברה לפחות 24 חודשים ברציפות: לפחות 50% ממצבת העובדים הנוכחית.
  שיעור המועסקים בחברה במשרה חלקית: לא רשאית לגשת לנוהל זה חברה שיותר מ- 25% מעובדיה מועסקים במשרה חלקית.
  סביבת עבודה: העובדים שיקלטו במסגרת נוהל זה, לא יחויבו לעבוד יותר מ- 20 שעות נוספות בחודש (אלא אם כן העובד מעוניין בכך מרצונו החופשי) ולא יעבדו במקום עבודה המצריך עבודה פיזית משמעותית (כגון בנייה) או חשיפה לקור או חמורים מסוכנים.
 • תוספת משרות:
  תוספת של לפחות 5 משרות תוך שנה, ולפחות עובד ברבעון. (ראה סעיף 3 גובה הסיוע)
  תקופת העסקה מינימלית של כל עובד חדש לא תפחת מ- 30 חודשים. העובדים החדשים יתווספו למצבת העובדים הקיימת נכון ליום פרסום הנוהל. החברה רשאית לפטר אחד או יותר מהעובדים החדשים בהתאם לחוקי ודיני העבודה (ובכל מקרה לא יותר מ 10% מסך העובדים החדשים שיקלטו לעבודה במסגרת נוהל זה, מעבר לאחוז זה יידרש אישור ועדה) כל עובד רשאי להתפטר. במקרים אלו החברה מתחייבת לקלוט עובד חדש
  במקום העובד המפוטר/מתפטר.
 • בקשה דומה לא הוגשה למשרדי הממשלה שונים או לרשות להשקעות ולא תוקצבה על ידם.
 • על החברה להגיש תכנית עסקית ותכנית תקציבית מפורטת.
 • החברה או בעלי השליטה בה אינם בעלי חשבון מוגבל ואינם נמצאים בהליך של כינוס
  נכסים או פירוק ואין לה חובות בלתי מוסדרים למשרד ממשלתי כלשהו.
 • תצהירים:
  • תצהיר כי החברה שילמה בקביעות בשנה האחרונה שכר בהתאם לכל חוקי העבודה צווי ההרחבה וכיו"ב.
  • תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ושכר מינימום.
  • על החברה להתחייב לקיים את כל חוקי העבודה.
  • תצהיר כי החברה לא הגישה בקשה דומה למשרד ממשלי אחר או לרשות להשקעות.

3. גובה הסיוע:

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה - גובה הסיוע
סגירת תפריט