תמצית הוראת המנכ"ל 4.17

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה.

1.כללי

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מסייע בקליטת עובדים נוספים בישראל ולעודד השקעות במשק.
בהתאם לכך, פורסם מנגנון הקצאה ותמיכה בעסקים בישראל בעל חמישה מסלולי סיוע בהם הוא משתתף בעלות השכר של העובד
בשיעורים ומועדים שונים.
הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

2.עיקרי ההוראה

מי זכאי לגשת:

 • תאגיד שהתאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל למעט תאגיד שעוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת בהתאם להגדרת "קבלן כח אדם" לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו – 1996 או תאגיד סטטוטורי.
 • חברה ממשלתית הפועלת בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה
  אינן מתעריף ו/או מסובסידיה ממשלתית ושאינה חברה
  מתוקצבת.
 • תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית
  כלכלית שלו.
  • עיקר עיסוקו של העסק הוא באחד הענפים הבאים:
   מסלולים א', ב', ג', ד' : מפעל מחזור (כהגדרתו בנספח לנוהל)
   או תעשייה (סדר C) או באחד מענפי השירותים הבאים: סדר G
   (ענפי משנה: 4521,4540), סדר H (ענפי משנה: 5210,5224), סדר I (ענפי משנה: 5510,5511,5512, 5621,5629), סדר J (ענפי
   משנה: 6201,6202,6209,6311, 6312), סדר K (ענפי משנה:
   6511,6512,6520,6530,6622), סדר M (ענפי משנה: 6920,6922,7020,7310,7110,7420,8211,8219,8220,8291,8292) וסדר R (ענפי משנה: 9511,9512)
   * מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם (סדר G) ושירותי הסעדה ושירותי מזון אחרים (סדר I ענף ראשי 56) תקף רק לעסק שיצהיר בבקשתו כי לפחות 90% מהעובדים שיעסיק יהיו מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
   **ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה (סדר K) יוכר אך ורק בגין האוכלוסיות הבאות: נשים ערביות או גברים חרדים.
   *** סדר ו יוכר אך ורק בתפקידים הבאים: עובדי מטבח (לא שוטפי כלים), עובדי קבלה., עובדי מנהלה, עובדי תחזוקה (ולא חדרנים ולא עובדי ניקיון).
   מסלול ה': שירותים פיננסים וביטוח (סדר K), תעשייה וחרושת (סדר C), ותתי הענפים: תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (סדר J62) ושירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות, ביקורת ספרים וייעוץ מס שירותי חשבונאות (סדר M69 ענף משנה 692), שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי (סדר M70)  שירותי אדריכלות
   והנדסה ובדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים (סדר M71)

להלן טבלה הכוללת את עיקרי התנאים המחייבים ופירוט המסלולים:

 

תמצית הוראת המנכ"ל 4.17 - טבלה הכוללת את עיקרי התנאים המחייבים ופירוט המסלולים
סגירת תפריט