תכניות סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל 2017

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה, פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה )לשעבר מרכז ההשקעות( הודעה על שלוש הקצאות לפי שלוש הוראות מנכ"ל.

תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה במספר קריטריונים של הרכב העובדים,
תחום עיסוק ומיקום גיאוגרפי, כמפורט בהוראות שפורסמו על ידי הרשות להשקעות.

הוראת מנכ"ל 4.17

הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים חרדים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בעלי מוגבלות והורים יחידים בתאגידים במגוון ענפי הכלכלה, בחמישה מסלולים כמפרט בהוראת המנכ"ל.
הסיוע לאורך 30 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד השכר ויכול להגיע עד 35% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.

לצפייה בהוראת מנכ"ל 4.17 – סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – לחצו כאן

הוראת מנכ"ל 4.28

הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים חדשים עם מוגבלות בתאגידים או בעוסקים מורשים במגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעט ענפים שהוצאו ובין היתר, מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וחינוך.
הסיוע לאורך 36 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד 33% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.

לצפייה בהוראת מנכ"ל 4.28 – סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל – לחצו כאן

הוראת מנכ"ל 4.47

הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים בתחום השירותים בתאגידים ברשויות המקומיות דימונה, ערד וירוחם ומותנה בגיוס של לפחות 50 עובדים חדשים.
הסיוע לאורך 30 חודשים והוא בגובה 20% מעלות השכר של העובדים החדשים.

לצפייה בהוראת מנכ"ל 4.47 – סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ברשויות המקומיות דימונה, ערד וירוחם – לחצו כאן

סגירת תפריט