מסלולים מיוחדים

מסלול להגברת הפריון

מסלול להגברת הפריון למפעלים בענפי התעשיה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

כלכלה ירוקה:

מסלולי סיוע -יכולות מקצועיות ארגוניות, המאפשרות ליכולות מקצועיות ארגוניות, המאפשרות לה ליטול חלק במיזמים כלכליים ירוקים שונים. במהלך השנים פותחו קשרי עבודה ויחסי גומלין עם משרדי ממשלה ייעודיים המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות.​

קהל היעד:

תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט כל אחד מאלה: מכרה,מפעל אחר שפעילותו, כולה או חלקה, היא הפקה של משאב טבע כהגדרת מונחים אלה בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980.

עיקר תנאי המסלול:

שיפור נדרש של לפחות 30% במדדי פריון העבודה.
מספר עובדים: בין 5-250.
היקף מחזור מכירות: עד 200 מלש"ח.

השקעות מזכות:

השקעות הון – ציוד ומכונות חדשים מתקדמים,  ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה) התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור.
השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית (OPEX) בתהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה, הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה, הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך ועפ"י כל דין, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף.

היקף הסיוע:

 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות. כאשר קיימת תקרה של בין 300 אלש"ח ל-3 מלש"ח בהתאם להגדרת המפעל (זעיר, קטן, בינוני).

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, מועדי פרסום הקול קורא מתעדכנים באתר של הרשות להשקעות.

מועד אחרון להגשה 30/08/2018.

סגירת תפריט