חוק עידוד השקעות הון

מסלול מענקים

חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט – 1959 (להלן – "החוק") מעודד, באמצעות מתן מענקים, ביצוע השקעות בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית ההשקעות שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

עיקר תנאי המסלול:

  • מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.
  • מיקום המפעל באזור פיתוח א' בהתאם לרשימת היישובים הכלולים בתוספת השנייה לחוק.
  • מפעל המוגדר כ-"בר-תחרות", המייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. מפעל שעיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לא יידרש לבצע יצוא ויעמוד בתנאי הסף של מפעל בר-תחרות.

שיעור המענק:

שיעור המענק הינו 20% מסך ההשקעות המאושרות הכלולות בתכנית המאושרת.

בנוסף לשיעור המענק כאמור, בעת סיום תכנית ההשקעות והוצאת אישור ביצוע סופי לתכנית, תיבחן זכאות לתוספת מענק בשיעור של עד 10% מההשקעה המזכה במענק בתכנית, עבור מפעלים הממוקמים בנגב, בשדרות וביישובי עוטף עזה ולמפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 (לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הכל בהתאם ל"נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4".

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

עיקר תנאי המסלול:

תנאים להטבות מס:
מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.
הדירות להשכרה מושכרות לפחות במשך 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות.
עמידה במגבלות דמי השכירות של נוהל השכרה למגורים מיום 22/04/2013.
נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות, לגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות הוא יותר מ-8,000 ₪ לא תינתן הטבת מס.

מגבלות אלו בנושא דמי השכירות אינן חלות על אזור פיתוח א'.

שיעור ההטבה:

פחת מואץ בגובה 20% לשנה
שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברה יהיה 11%.
שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה ליחיד יהיה 20%.
שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברת משקיעי חוץ יהיה 18%, או השיעורים הקבועים בסעיף 47 (א)1 לפקודת המסים, לפי הנמוך מבניהם.

סגירת תפריט