מסלולי תעסוקה

הוראת מנכ"ל 4.17

הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים חרדים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בעלי מוגבלות והורים יחידים בתאגידים במגוון ענפי הכלכלה, בחמישה מסלולים כמפורט בהוראת המנכ"ל.

הסיוע לאורך 30 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד השכר ויכול להגיע עד 27.5% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.

קהל יעד:

  • תאגיד שהתאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל למעט תאגיד שעוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת בהתאם להגדרת "קבלן כח אדם" לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו- 1996 או תאגיד סטטוטורי.
  • חברה ממשלתית הפועלת בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה אינן מתעריף ו/או מסובסידיה ממשלתית ושאינה חברה מתוקצבת.
  • תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית כלכלית שלו.
  • עיקר עיסוקו של העסק הוא באחד מענפי התעשיה או ענפי השירותים כפי שנקבעו בהוראת המנכ"ל.

עיקרי תנאי  המסלול:

טבלה

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, מועדי פרסום הקול קורא מתעדכנים באתר של הרשות להשקעות.

הוראת מנכ"ל 4.28

תוכנית סיוע לעידוד קליטת עובדים חדשים עם מוגבלות בתאגידים או בעוסקים מורשים במגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעט ענפים שהוצאו ובין היתר, מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וחינוך.

הסיוע לאורך 36 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד 33% בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים.

קהל יעד:

תאגיד או עוסק מורשה שעיסוקו העיקרי הוא אחד מענפי הכלכלה המוגדרים בלמ"ס, למעט הענפים הבאים: מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון,ביטוח לאומי חובה, חינוך, ענף ראשי מספר 94 פעילויות של ארגוני חברים בתוך ענף שירותים אחרים, משקי בית כמקומות תעסוקה, משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי, ארגונים וגופים חוץ מדינתיים.

הסיוע ניתן גם לתאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית – כלכלית שלו.

הסיוע ושיעורו:

סבסוד עלות שכר העובד בשיעור של כ-33%  עד לתקרת שכר של 16,000 ש"ח, לתקופה של עד 36 חודשים.

עיקר תנאי המסלול:

המבקש עונה להגדרה של "עסק" כקבוע בסעיף 3.19 להוראה.

מבקש הסיוע התחייב לשלם את השכר המינימלי ולהעסיק את מספר העובדים המינימלי.

מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.

מבקש הסיוע עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.

מבקש הסיוע צירף לבקשתו קבלה על הפקדה לבנק הדואר בסך 1,500 ש"ח בשובר רגיל או העברה בנקאית.

מבקש הסיוע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 14 לעניין כפל הטבות.

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, מועדי פרסום הקול קורא מתעדכנים באתר של הרשות להשקעות.

הוראת מנכ"ל 4.18

תוכנית סיוע המיועדת לחברות בעלות מחזור של  25 מלש"ח / 15 מלש"ח  באזור הצפון, שעיקר עיסוקן הינו באחד מענפי התעשייה או ענף תכנות מחשבים. מינימום תוספת 15 משרות.

הסיוע ושיעורו:

הסיוע לאורך 48 חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד 25% בממוצע.

עיקר תנאי המסלול:

מינימום עובדים 15 משרות

תנאי לשכר ברוטו מינמילי בהתאם למפורט בהוראת המנכ"ל.

מקום מגורי העובדים: אזורי עדיפות לאומי או ירושלים (60% מתוספת העובדים(

מחזור המכירות של החברה (לרבות חברות אם, בנות וקשורות) לפחות 25 מלש"ח (אזור צפון 15 מלש"ח) והעסקה של 15 משרות לפחות טרם הגשת התוכנית .

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, מועדי פרסום הקול קורא מתעדכנים באתר של הרשות להשקעות.

סיוע לפי חוק עידוד השקעות הון

מסלול מענקים

חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט – 1959 (להלן – "החוק") מעודד, באמצעות מתן מענקים, ביצוע השקעות בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית ההשקעות שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

עיקר תנאי המסלול:

  • מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.
  • מיקום המפעל באזור פיתוח א' בהתאם לרשימת היישובים הכלולים בתוספת השנייה לחוק.
  • מפעל המוגדר כ-"בר-תחרות", המייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. מפעל שעיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לא יידרש לבצע יצוא ויעמוד בתנאי הסף של מפעל בר-תחרות.

שיעור המענק:

שיעור המענק הינו 20% מסך ההשקעות המאושרות הכלולות בתכנית המאושרת.

בנוסף לשיעור המענק כאמור, בעת סיום תכנית ההשקעות והוצאת אישור ביצוע סופי לתכנית, תיבחן זכאות לתוספת מענק בשיעור של עד 10% מההשקעה המזכה במענק בתכנית, עבור מפעלים הממוקמים בנגב, בשדרות וביישובי עוטף עזה ולמפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 (לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הכל בהתאם ל"נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 1-4".

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

עיקר תנאי המסלול:

תנאים להטבות מס:

מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.

הדירות להשכרה מושכרות לפחות במשך 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות.

עמידה במגבלות דמי השכירות של נוהל השכרה למגורים מיום 22/04/2013.

נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות, לגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות הוא יותר מ-8,000 ₪ לא תינתן הטבת מס.

מגבלות אלו בנושא דמי השכירות אינן חלות על אזור פיתוח א'.

שיעור ההטבה:

פחת מואץ בגובה 20% לשנה

שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברה יהיה 11%

שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה ליחיד יהיה 20%

שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברת משקיעי חוץ יהיה 18%, או השיעורים הקבועים בסעיף 47 (א)1 לפקודת המסים, לפי הנמוך מבניהם.

מסלול להגברת הפריון

מסלול להגברת הפריון למפעלים בענפי התעשיה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

קהל היעד:

תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט כל אחד מאלה: מכרה,

מפעל אחר שפעילותו, כולה או חלקה, היא הפקה של משאב טבע כהגדרת מונחים אלה

בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, מפעל לחיפוש או להפקה

של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4

לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980.

עיקר תנאי המסלול:

שיפור נדרש של לפחות 30% במדדי פריון העבודה.
מספר עובדים: בין 5-250.
היקף מחזור מכירות: עד 200 מלש"ח.

השקעות מזכות:

השקעות הון – ציוד ומכונות חדשים מתקדמים,  ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי

המפעל (למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה) התקנת ציוד, מחשבים

ותקשורת לרצפת הייצור.

השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית (OPEX) בתהליכי ניהול, תכנון, מדידה

ובקרה, הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה,

הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך ועפ"י כל דין, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף.

היקף הסיוע:

30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות. כאשר קיימת תקרה של בין 300 אלש"ח ל-3 מלש"ח בהתאם להגדרת המפעל (זעיר, קטן, בינוני).

מועד הגשה:

המסלול עובד במתכונת של קול קורא שנתי, מועדי פרסום הקול קורא מתעדכנים באתר של הרשות להשקעות.

מועד אחרון להגשה 30/08/2018.

 

סגירת תפריט