קרן בערבות מדינה

קרן בערבות המדינה

 

הקשיים הכלכליים בישראל שמקשים על הקמת עסקים ועל ניהולם בפועל, גרמו להחלטה ממשלתית על הקמת קרן בערבות מדינה.

קרנות בסיוע המדינה

היום קיימות כמה קרנות סיוע ממשלתיות בערבות המדינה שתפקידן לעודד את הצמיחה במשק. הקרנות בסיוע המדינה מסייעות לאנשי העסקים הן בהליך ההקמה והן בהליך התפעול השוטף של העסק בעזרת הלוואות כספיות בתנאים מועדפים. בזכות הכספים הללו הם מצליחים היזמים לקדם את עסקיהם ובניהול נכון גם להגדיל את הכנסותיהם כדי שתהיה להם מסוגלות כלכלית להחזיר את הכספים במועדים שנקבעו.

ההלוואות מיועדות לעסקים בהקמה ולעסקים קטנים ובינוניים העוסקים בכל תחומי העשייה במשק הישראלי, תיירות, מסחר, תעשייה שירותים, חקלאות ועוד.

קרן בערבות מדינה – מהי

תנאים אובייקטיבים שונים הקיימים במשק הישראלי יצרו מציאות שכל עסק זקוק לתמיכה של קרן בערבות מדינה הן כדי להקים והן כדי להפעיל אותו בהצלחה. עסקים רבים קורסים עקב הפערים הגדולים בתזרים המזומנים, עקב מוסר התשלומים הירוד במשק שגורם לכך שכספים שהיו אמורים להתקבל לא שולמו בזמן אך קיים הצורך של בעל העסק לעמוד בתשלומים השוטפים לגורמים שונים כמו שכר לעובדים ותשלומים לרשויות .

לאור העובדה שהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל הם אלה האחראים למרבית התעבורה של העסקאות במשק, יש לקדם את פעילותם וליצור מצב שהליך הקריסה של עסקים שונים יפחת באופן משמעותי.

אופן ההלוואה מקרן בערבות מדינה 

הקרן מעניקה ערבות מדינה לבנקים שהם אלה המעבירים את ההלוואות ללקוחות בפועל. אם לקוח מסוים קיבל הלוואה והוא לא מסוגל להחזיר אותה מסיבות כאלה או אחרות, המדינה מחזירה את הכסף לבנק כך שהבנק לא נוטל סיכון כלכלי כלל.

התאמתה של הקרן בערבות המדינה

נציגי הבנק הם אלו שמבצעים בפועל את תהליך האפיון של העסקים המבקשים לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה על פי הקריטריונים שנקבעו מראש. הם מתאימים את סכום ההלוואה לצורך של כל אחד מהעסקים בהתאם להכנסותיו ולאופן התנהלותו בשוטף.

הקרן בערבות מדינה מעניקה תנאים כספיים מועדפים וייחודיים לעסקים שהוחלט שיוכלו לקבל ממנה הלוואה. ריביות מופחתות, עמלות מינוריות, תקופת גרייס בת ששה חודשים כדי להקל על הלווים והחזר מלוא ההלוואה תוך כמה שנים. הלווה מעביר לקרן ערבויות על פי הגובה הנדרש בכספים נזילים או שחלק מכספי ההלוואה נותרים בחשבון הבנק והם משמשים כבטחונות.

הקרן בערבות המדינה – תנאי סף

עסקים העומדים בקריטריונים הבאים, יוכלו לבקש סיוע כספי מהקרן בערבות מדינה:

  • עסק פעיל שחשבון הבנק שלו או של אחד מבעלי העסק אינו מעוקל או מוגבל.
  • מחזור שנתי שאינו עולה על מאה מיליון ₪.
  • עסק שאינו חייב כספים לרשויות המס בארץ.
  • עסק שאינו בהליכי הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק, הסדר נושים, או כינוס נכסים.

 

אופן הגשת הבקשה לקבלת הלוואה מהקרן בערבות המדינה

יזם המעוניין להקים עסק ועומד בתנאי הסף פונה לאחר מהבנקים המטפלים בנושא זה ומגיש בקשה לקבלת ההלוואה. לבקשה זו עליו לצרף מסמכים רבים על פי בקשת הקרן.

נציגי הבנק נפגשים עם היזם ומקבלים ממנו סקירה על החזון שלו, במה יעסוק המיזם ואיך תהיה ההתנהלות שלו בפועל.

ברוב המקרים היזם מגיע לפגישה עם היועץ הפיננסי או העסקי שלו ויחד הם מסבירים את התכנית העסקית שהוכנה לעסק והוגשה גם לנציגי הבנק, מהן ההכנסות הצפויות, מהן ההוצאות הצפויות, פרטים חשובים על החשיבה העסקית, מידע על עובדים בעלי ידע שגויסו לפרויקט וכל פרט חשוב אחר.

ועדת האשראי של הבנק תשקול את כל הנתונים ותעביר ליזם את החלטתה תוך פרק זמן קצר.

יזם שהוא בעל עסק ועומד בתנאי הסף, פונה גם הוא לאחר מהבנקים הללו ומעביר להם תכנית עסקית המפרטת את הרצון להרחבת העסק ותכנון הביצוע בפועל, דוח על התקציב השנתי או הרב שנתי של העסק ודוח תזרים המזומנים. הדוחות המפורטים הללו יתנו תמונה אמתית של המצב בעסק ואופן ביצוע התכניות בפועל.

בנוסף לכך מציג בעל העסק בפני נציג הבנק תדפיסים של הפעולות שבוצעו בחשבונות השונים של העסק בשלושת החודשים האחרונים כדי לוודא שהכול מתנהל כשורה, העתקי תשלומים שבוצעו בחודשים האחרונים למע"מ, מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים.

מטרת הבנק היא לוודא שמדובר בעסק שמתנהל כשורה, משלם את תשלומיו לעובדים ולרשויות במועד ואם הוא מתנהל כך, קיימת סבירות גבוהה שימשיך להתנהל בדרך זו גם לאחר קבלת ההלוואה.

הקרן להלוואות בערבות מדינה – מסלולי הסיוע

מסלול הקמת עסקים – מסייע לאנשי העסקים לממש את חזונם כיוון שללא מימון הם לא יצליחו להרים את המיזם.

מסלול השקעות בתעשייה – קבלת הלוואה ייעודית עבור השקעה במחקר ופיתוח בתעשייה או עבור רכישת ציוד ליצור, הלוואה אשר מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, פיתוח אפיקי עיסוק חדשים בנוסף למסלולים הפועלים היום וגיוס עובדים לצורך הפעלת העסק.

מסלול הון חוזר – סיוע לעסקים שעקב בעיית תזרים המזומנים אינם מסוגלים לפתח את עסקיהם. ללא תמיכה כספית במסלולי החזר נוחים קיים חשש שהעסק יקרוס.

מסלול יצואן – יצואנים שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא במינימום 250.000 $ יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואות במסלול הייחודי שנפתח רק ליצואנים כדי לקדם את עסקיהם ולהגביר את מערך היצוא.

מסלול השקעה – מתן הלוואה כספית לצורך מימוש תכניות פיתוח והרחבה של העסק לאפיקים חדשים או עיבוי האפיקים הקיימים.

מסלול חקלאות – חקלאים זקוקים לסיוע רב כדי לקדם את עסקיהם בתנאים הקשים השוררים במשק. לצורך הגברת הפעילות בענף החקלאות בתחומי הגידולים החקלאיים השונים הם זקוקים לכספים עבור הקמת מערך שיווק, מימון מלאי, גיוס עובדים והון עקב פערי האשראי במשק. תנאי הסף לקבלת כספים מקרן ההלוואות בערבות מדינה הוא מחזור עסקי שאינו עולה על חמישה מיליון ₪.

מסלול לעמותות – עמותות שיקבלו כספים בערבות מדינה מחויבות להעביר את ההכנסות ואת התרומות לבנק. סכומים אלה יהיו חלק מהחזרי ההלוואה כיוון שלא יידרש מהם להעמיד בטוחות.

הבנקים המעניקים בפועל את ההלוואות של הקרן בערבות המדינה

הבנקים שנבחרו לבחון את הבקשות של העסקים השונים ולאשר או לא לאשר את בקשתם הם בנק מזרחי, בנק אוצר החיל, בנק מרכנתיל ובנק לאומי.

תנאי ההלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה מתבצעת במסלול שקלי לא צמוד, או שקלי הצמוד למדד המחירים לצרכן, צמוד לדולר, בריבית קבועה או משתנה.

הריבית על ההלוואות מותאמת לכל לקוח על פי קריטריונים משתנים שעליהם מחליטה ועדת האשראי של הקרן, כמו כן, ישלמו העסקים עמלות שונות על פי החלטת הבנק.

המדינה מעניקה לבנק ערבות המדינה כדי שיעניקו אישור להלוואות אם קיים סיכון שהעסק לא יצליח לפעול במשך תקופה ארוכה ולא יכסה את מלוא ההלוואה וזאת כדי לעודד את הצמיחה ולתת הזדמנות לעסקים רבים ככל האפשר.

 

פירוט המימון הניתן בערבות מדינה:

 

סוג העסק  

דרישת סף

הסכום המקסימלי של ההלוואה  

בטוחות

עסק בהקמה 500.000 ₪ % 25
עסק  קטן מחזור מכירות שנתי עד 6.250.000 ₪ 500.000 25%
עסק קטן מחזור מכירות שנתי מעל 6.250.000 ₪ %  8 מהמכירות 25%
עסק בינוני %  8 מהמכירות 25%
עסק תעשייתי מחזור מכירות שנתי הנע בין 25 ל – 100 מיליון ₪ % 15 ממחזור ההכנסות או % 90 מעלות ההשקעה בעסק, הנמוך מבין שתי האופציות % 25
עסק יצואן %  12 מהמכירות 25%

 

 

מחודש אפריל 2016 החלה לפעול קרן חדשה להלוואות המיועדות לעסקים שגם היא בערבות המדינה, במסגרת החדשה צורפו גופים מוסדיים הפועלים עם הבנקים השונים לאישור ההלוואות וליישום מטרות הקרן בפועל.

 http://keren.gse.co.il/files/kranot.pdf

 

סגירת תפריט